Evidence knihoven - raději dříve než nikdy

Ministerstvo kultury oznamuje všem knihovníkům, zřizovatelům a provozovatelům knihoven, že podle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) byla ve spolupráci s Národní knihovnou ČR vytvořena databáze pro evidenci knihoven. Každá ze zapsaných knihoven tak bude mít snazší možnost spolupráce se státními či oblastními institucemi. Evidence je veřejně přístupným informačním systémem a tedy kýmkoliv a kdykoliv použitelná.

Hlavní důvody pro zapsání knihoven do zmíněné evidence jsou v zásadě tři:

  1. evidované knihovny mají možnost žádat dotaci z peněžních prostředků státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu podle zvláštního zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (§ 15 knihovního zákona)
  2. evidované knihovny mohou při revizi knihovních fondů využít výjimky ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (§ 16 knihovního zákona)
  3. za evidované knihovny sjednává Národní knihovna ČR smlouvy s ochrannými autorskými organizacemi, zastupuje knihovny systému knihoven při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl. (zákon č. 121/2000 Sb.) (§ 9 knihovního zákona)

Pro usnadnění a urychlení práce na obou stranách připravilo Ministerstvo kultury stručné a jasné vzory žádosti pro zápis do evidence knihoven: Vzor žádosti o evidenci knihoven - právnické osoby (.doc, 34 kB) a Vzor žádosti o evidenci knihoven - fyzické osoby (.doc, 24 Kb) . Obě žádosti jsou rovněž k dispozici ke stažení na stránkách ministerstva kultury.

Národní knihovna ČR ve spolupráci s knihovnami připravila pro menší knihovny příklad zřizovací listiny, vzorový knihovní řád a Návrh základní struktury knihovního řádu pro VŠK. Dokumenty jsou k dispozici ke stažení - odkazy na ně najdete rovněž na příslušné stránce. .

Pro podání návrhu zápisu je třeba splnit několik zásadních formalit: uvést veškeré potřebné údaje dle § 5 odst. 3 knihovního zákona, přiložit nezbytné přílohy (knihovní řád a zřizovací listinu popř. statut) a zaslat na Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1. Návrh zápisu do evidence knihoven se podává písemně, poštou, nikoliv prostřednictvím e-mailu.

Při zápisu knihovny, jejímž provozovatelem je právnická osoba, mohou nastat 2 základní případy:

  1. knihovna je právnickou osobou, tzn. má právní subjektivitu. Potom je sama sobě provozovatelem a údaje o provozovateli i knihovně vyplňuje pouze o své instituci. Nikde se neobjeví údaj o jejím zřizovateli. Takovým příkladem je třeba Národní knihovna ČR.
  2. knihovna nemá právní subjektivitu, je součástí jiné právnické osoby. To platí např. v případě většiny obecních knihoven, vysokoškolských knihoven nebo knihoven, které jsou součástí např. kulturních středisek atd. Potom v části o provozovateli vyplňuje údaje o právnické osobě, jíž je knihovna součástí a údaje o vlastní knihovně se objeví v části knihovna.

Je-li provozovatelem knihovny fyzická osoba, postupuje se analogicky podle bodu 2. Zřizuje-li jeden provozovatel více knihoven, podává potom za každou knihovnu žádost zvlášť.
Upozornění: dle § 7 odst. 1 knihovního zákona má každá zapsaná knihovna povinnost informovat o změnách údajů evidovaných v evidenci knihoven do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Kontaktní osoba:
Mgr. Michal Fojtík, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1, tel.č. 257 085 357, e-mail: Michal.Fojtik@mkcr.cz

02.07.2013

Národní knihovna ČR


Hledání v IPK - Google
IPK www


Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR

RSS

Oborová brána KIV (Knihovnictví a informační věda)

English

European Library

fb