Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven

Dokument ke stažení ve formátu .rtf (175 kB)

1. Cíle Programu

1. Zajištění dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech republiky.
2. Vyrovnání rozdílů v poskytování informačních a knihovních služeb obyvatelům měst a malých obcí.
3. Zajištění kvality a kontinuity veřejných knihovnických a informačních služeb v návaznosti na informační potřeby uživatelů.
4. Odstranění nežádoucích diferencí v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony a kraji.
5. Účelná dělba práce a koordinace odborných činností.
6. Efektivní využití veřejných finančních prostředků.
7. Garance průběžné aktualizace knihovního fondu veřejných knihoven v regionu.
8. Udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu.
9. Garance kvalifikačního růstu pracovníků knihoven (celoživotní vzdělávání).
10. Poskytování publikací a ostatních materiálů, které vycházejí v rámci komunikační strategie ČR před vstupem do EU.


2. Způsob rozdělení dotací z Programu

Ministerstvo kultury může každoročně vyčlenit z peněžních prostředků Programu částku ve výši maximálně 5 % celkových peněžních prostředků Programu za účelem vytvoření peněžní rezervy, která může být použita pro řešení případné nevyváženosti systému regionálních funkcí knihoven. Rozdělení této peněžní rezervy je v kompetenci Ministerstva kultury.

Celková částka peněžních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v každém kraji je dána součtem části peněžních prostředků stanovených podle počtu obyvatel kraje a části peněžních prostředků stanovených podle počtu základních knihoven provozovaných obcí v kraji následujícím způsobem:

  • Z částky, která představuje 55 % z peněžních prostředků Programu, se stanoví průměrná částka peněžních prostředků na jednoho obyvatele České republiky. Každému kraji přísluší peněžní prostředky, které jsou násobkem počtu obyvatel kraje a stanovené průměrné částky na jednoho obyvatele. Pro stanovení počtu obyvatel se použijí údaje Českého statistického úřadu podle posledního sčítání lidu. Pro účely výpočtu se za počet obyvatel kraje považuje celkový počet obyvatel kraje, od kterého je odečten počet obyvatel krajských měst. V případě hlavního města Prahy se pro účely výpočtu stanoví počet obyvatel hodnotou odpovídající počtu obyvatel žijících v připojených obcích.
  • Z částky, která představuje 45 % z peněžních prostředků Programu, se stanoví průměrná částka peněžních prostředků na jednu základní knihovnu provozovanou obcí v České republice. Každému kraji přísluší peněžní prostředky, které jsou násobkem počtu základních knihoven provozovaných obcí v kraji a stanovené průměrné částky na jednu základní knihovnu provozovanou obcí. Pro stanovení počtu základních knihoven zřizovaných obcí a jejich poboček se použijí údaje z ročního statistického výkazu o knihovně s přihlédnutím k údajům v evidenci knihoven, a to vždy k termínu 31. prosince kalendářního roku, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž je podána žádost o poskytnutí dotace. Pro účely výpočtu se za počet základních knihoven provozovaných obcí v kraji považuje celkový počet těchto základních knihoven a jejich poboček, od kterého je odečten počet základních knihoven a jejich poboček působících na území krajských měst s výjimkou těch, které jsou provozovány na území připojených obcí. V případě hlavního města Prahy se pro účely výpočtu stanoví počet základních knihoven provozovaných obcí jako součet těch základních knihoven a jejich poboček, které jsou provozovány na území připojených obcí.

Předběžnou částku peněžních prostředků Programu určenou na základě výše popsaného způsobu výpočtu oznámí Ministerstvo kultury provozovateli krajské knihovny. Při stanovení této předběžné částky vychází Ministerstvo kultury z návrhu státního rozpočtu na nadcházející rozpočtový rok.

Provozovatel krajské knihovny poté, co obdrží oznámení o předběžné částce, oznámí Ministerstvu kultury seznam knihoven, čísla účtů, výši peněžních prostředků, určených pro knihovny, jejichž provozovatelé mohou být příjemci dotace, a dále předmět a rozsah podporované činnosti v souladu se smlouvou o přenesení regionálních funkcí na vybrané základní knihovny.


3. Pravidla poskytování a podmínky použití dotace

Dotace z Programu může být poskytnuta pouze provozovateli krajské knihovny nebo provozovateli pověřené základní knihovny v kraji, na kterou byl výkon regionálních funkcí smluvně přenesen s tím, že předmět činnosti, na jejíž podporu je dotace žádána, je v této smlouvě mezi krajskou a pověřenou knihovnou vymezen.

Dotaci lze poskytnout pouze na kapitálové, provozní a mzdové výdaje související s podporovaným zajištěním regionálních funkcí. Při stanovení konkrétní výše dotace na mzdy se bere v úvahu výše mzdových výdajů k úrovni mzdy srovnatelné s odměňováním obdobné činnosti v rozpočtové sféře podle zvláštních právních předpisů. Dotaci nelze poskytnout na úhradu nákladů spojených se zahraničními cestami, na výdaje na pohoštění a dary a na odpisy.

Ministerstvo kultury vydá podle zákona č. 218/2000 Sb. rozhodnutí o poskytnutí dotace jednotlivým provozovatelům knihoven na příslušný rozpočtový rok. Poskytnutá dotace je uvolňována v souladu s regulací výdajů státního rozpočtu. Dotace se poskytuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., a to zpravidla průběžně čtvrtletně, nejpozději poslední den prvního měsíce čtvrtletí. Dotaci lze použít pouze na účel stanovený v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud v průběhu období, na které je dotace poskytnuta, dojde ke změně údajů uvedených v rozhodnutí, příjemce změnu neprodleně písemně oznámí ministerstvu.

Efektivnost využívání dotace a kvalitu poskytovaných služeb sleduje provozovatel krajské knihovny, který Ministerstvu kultury v termínu do 15. března roku následujícího po roku čerpání dotace předloží zprávu o výkonu regionálních funkcí v kraji.


4. Standardy pro výkon regionálních funkcí

Pro zajištění rovnoměrného výkonu regionálních funkcí v systému veřejných knihoven se vyhlašuje standard jednotlivých druhů regionálních funkcí, upravující kvalitativní a kvantitativní parametry jejich výkonu. Standard představuje soubor nároků na způsob a úroveň plnění regionálních funkcí krajskými a pověřenými knihovnami v následující struktuře:

Standard kvality a kvantity regionálních funkcí

Krajské knihovny (krajská úroveň)

Regionální služby krajských knihoven pro území kraje.
Plní-li krajská knihovna současně regionální funkci pro území okresu (střediska), rozšiřuje své regionální funkce o další činnosti a řídí se standardy pro pověřené knihovny.


Části:

1. Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory
2. Statistika
3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady

Použité zkratky:

MK ČR - Ministerstvo kultury ČR
NK ČR - Národní knihovna ČR
ICT - informační a komunikační technologie
IPOS - Informační a poradenské středisko
KK - krajská knihovna
PK - pověřená knihovna
KÚ - krajský úřad


1. Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory

Struktura výkonového ukazatele regionálních služeb knihoven
Název služby Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory
Strategický cíl Podpora zajištění odpovídající kvality knihovnických a informačních služeb v knihovnách kraje
Charakteristika činnosti Poskytování konzultací, rad, pomoci při zavádění ICT, zpracování projektů, plánů, koncepcí a rozborů knihovnictví v regionu
Poskytovatel služby Krajská knihovna
Okruh příjemců Profesionální a neprofesionální knihovny kraje, jejich zřizovatelé
KÚ a zastupitelé kraje, NK ČR, MK ČR
Periodicita Průběžně
Termín Průběžně
Úprava dotace s ohledem na počet obyvatel, počet obcí a rozlohu regionu Pro cca 500 knihoven v kraji*,
O každých 100 knihoven více (méně): navýšení (snížení) dotace na službu o 10% - 30%
Jiná měřítka
Poznámky Středočeský kraj není omezen maximálním navýšením o 30%
(má téměř 1 000 knihoven)
*Průměrný počet knihoven v kraji - 500, odvozen z údajů ve Statistika kultury 2000. Praha, IPOS-CIK 2001.

2. Statistika

Struktura výkonového ukazatele regionálních služeb knihoven
Název služby Statistika knihovnických činností
Strategický cíl Včasné shromáždění úplných statistických údajů o činnosti knihoven v kraji
Charakteristika činnosti Sběr dat, kontrola a součet dat, předání dat, analýza dat, metodická pomoc knihovnám
Poskytovatel služby Krajská knihovna
Okruh příjemců IPOS
Periodicita 1x ročně
Termín Březen
Úprava dotace s ohledem na počet obyvatel, počet obcí a rozlohu regionu Průměrný počet okresů: 6
O 1 okres více (méně): navýšení (snížení) dotace na službu o 10% - 30%
Jiná měřítka
Poznámky Středočeský kraj má 12 okresů, tj. 2x větší počet než uváděný průměr.

3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady

Struktura výkonového ukazatele regionálních služeb knihoven
Název služby Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Strategický cíl Zajištění celoživotního vzdělávání knihovníků a vzájemné informovanosti jako podmínky pro spolupráci a koordinaci
Charakteristika činnosti Odborné semináře na vybraná odborná témata, koordinační porady
Poskytovatel služby Pověřená knihovna (na úrovni okresu, města)
Okruh příjemců Pracovníci profesionálních a neprofesionálních knihoven v rámci okresu, střediska
Periodicita 2x ročně odborný seminář pro všechny knihovny okresu
2x ročně porada pro profesionální knihovníky
Termín Neurčeno, dle stanoveného plánu
Úprava dotace s ohledem na počet obyvatel, počet obcí a rozlohu regionu
Jiná měřítka Profesionální pracovníci absolvují 35 hodin ročně
Jiná měřítka Neprofesionální pracovníci absolvují 10 hodin ročně
Poznámky Vzdělávání může být realizováno také v rámci většího/menšího území, ve spolupráci atd. podle místních podmínek a tradice, je nutno dodržet minimální počet hodin na vzdělávání


Standard kvality a kvantity regionálních funkcí


Pověřené knihovny (okresní úroveň)

Regionální služby pověřených knihoven pro území okresu nebo jiného regionu, např. střediska.

Části:

a) Poradenská a konzultační činnost
b) Statistika
c) Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
d) Tvorba výměnných fondů, oběh, distribuce
e) Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
f) Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuce


Použité zkratky:

MK ČR - Ministerstvo kultury ČR
NK ČR - Národní knihovna ČR
ICT - informační a komunikační technologie
IPOS - Informační a poradenské středisko
KK - krajská knihovna
PK - pověřená knihovna
KÚ - krajský úřad


1. Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory

Struktura výkonového ukazatele regionálních služeb knihoven
Název služby Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory
Strategický cíl Podpora zajištění odpovídající kvality knihovnických a informačních služeb v knihovnách menších měst a obcí
Charakteristika činnosti Poskytování konzultací, rad, pomoc při zavádění ICT, zpracování projektů, zpracování plánů, koncepcí rozborů knihovnictví v regionu
Poskytovatel služby Pověřená knihovna (na úrovni okresu, města, obce)
Okruh příjemců Knihovny v regionu, zřizovatelé, krajská knihovna, NK ČR
Periodicita Průběžně
Termín Průběžně
Úprava dotace s ohledem na počet obyvatel, počet obcí a rozlohu regionu Průměrný počet knihoven v okresu 80
o každých 20 knihoven více (méně): navýšení (snížení) dotace na službu o 10% - 30%
Jiná měřítka
Poznámky
Uvedené ukazatele představují minimum propočtené pro 80 knihoven (tj. stálí příjemci služby)


2. Statistika

Struktura výkonového ukazatele regionálních služeb knihoven
Název služby Statistika knihovnických činností
Strategický cíl Včasné shromáždění úplných statistických údajů o činnosti knihoven
Charakteristika činnosti Sběr dat, kontrola a součet dat, předání dat, analýza dat, metodická pomoc knihovnám
Poskytovatel služby Pověřená knihovna na úrovni okresu
Okruh příjemců Krajská knihovna, dle údajů na výkazu
Periodicita 1x ročně
Termín Únor
Úprava dotace s ohledem na počet obyvatel, počet obcí a rozlohu regionu Průměrný počet knihoven v okresu: 80
O každých 20 knihoven více (méně): navýšení (snížení) dotace na službu o 10% - 30%
Jiná měřítka
Poznámky

 

3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady

Struktura výkonového ukazatele regionálních služeb knihoven
Název služby Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Strategický cíl Zajištění celoživotního vzdělávání knihovníků a vzájemné informovanosti jako podmínky pro spolupráci a koordinaci
Charakteristika činnosti Odborné semináře na vybraná odborná témata, koordinační porady
Poskytovatel služby Pověřená knihovna (na úrovni okresu, města)
Okruh příjemců Pracovníci profesionálních a neprofesionálních knihoven v rámci okresu, střediska
Periodicita 2x ročně odborný seminář pro všechny knihovny okresu
2x ročně porada pro profesionální knihovníky
Termín Neurčeno, dle stanoveného plánu
Úprava dotace s ohledem na počet obyvatel, počet obcí a rozlohu regionu
Jiná měřítka Profesionální pracovníci absolvují 35 hodin ročně
Jiná měřítka Neprofesionální pracovníci absolvují 10 hodin ročně
Poznámky Vzdělávání může být realizováno také v rámci většího/menšího území, ve spolupráci atd. podle místních podmínek a tradice, je nutno dodržet minimální počet hodin na vzdělávání


4. Tvorba výměnných fondů, oběh, distribuce

Struktura výkonového ukazatele regionálních služeb knihoven
Název služby Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich oběh a distribuce
Strategický cíl Zajištění kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů v knihovnách obcí a jejich efektivní využití
Charakteristika činnosti Akvizice, katalogizace a technická úprava výměnného fondu,
tvorba souborů, jejich oběh (rozvoz/svoz) do knihoven
protokol (evidence) pohybu výměnného fondu
Poskytovatel služby Pověřená knihovna i krajská knihovna (pro území okresu, střediska )
Okruh příjemců Prvořadě pro neprofesionální knihovny, s nimiž je uzavřena smlouva, dle možností a tradice i pro další knihovny (malé profesionální knihovny, pobočky v připojených obcích)
Periodicita minimálně 2x ročně, 1 soubor minimálně 50 svazků
Termín celoročně/průběžně po celý rok
Úprava dotace s ohledem na počet obyvatel, počet obcí a rozlohu regionu při velké rozloze území okresu: navýšení dotace na službu
o náklady na dopravu,
o každých 10 knihoven více: navýšení dotace na službu o 20%
Jiná měřítka
Poznámky Propočteno pro 80 knihoven v okrese


5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

Struktura výkonového ukazatele regionálních služeb knihoven
Název služby Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Strategický cíl Zajištění revize v souladu s ustanovením knihovního zákona a průběžné aktualizace knihovních fondů neprofesionálních knihoven
Charakteristika činnosti Fyzická revize knihovního fondu, obsahová prověrka, dohledávky, opravy, aktualizace knihovního katalogu a dalších evidencí, zpracování protokolů
Poskytovatel služby Pověřená knihovna (na úrovni okresu, města, obce)
Okruh příjemců Neprofesionální knihovny a knihovny s pracovníky do 1,0 pracovního úvazku
Periodicita 1x za pět let - na vyžádání
Termín Dle plánu, zpracovaného na základě žádostí zřizovatelů o revize, Na každých 100 knihoven v připojených obcích (vzhledem k 5ti leté periodicitě): 20 revizí ročně
Úprava dotace s ohledem na počet obyvatel, počet obcí a rozlohu regionu O každou další provedenou revizi navíc (méně): navýšení (snížení) dotace na službu o 5 %
Budou-li revidovány knihovny s počtem svazků nad 1000, snižuje se počet plánovaných revizí nebo zvyšuje dotace na službu
Jiná měřítka
Poznámky


6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuce

Struktura výkonového ukazatele regionálních služeb knihoven xxx
Název služby Zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuce
Strategický cíl Zajištění kvalitního zpracovaní knihovních fondů
Charakteristika činnosti Akvizice, katalogizace a technická úprava kmenového fondu, jeho distribuce do knihoven
Poskytovatel služby Pověřená knihovna i krajská knihovna (pro území okresu, střediska)
Okruh příjemců Knihovny regionu, s nimiž je uzavřena smlouva
Periodicita Dodávání zpracovaných knihovních fondů knihovnám alespoň 1x měsíčně
Termín po celý rok
Základní parametry: Průměrný počet knihoven v okrese Průměrná cena 1 svazku, titulu Přírůstek min. počet svazků za rok
80 150,- Kč 2 000
Úprava dotace s ohledem na počet obyvatel, počet obcí a rozlohu regionu Vypočteno pro cca 80 obcí
Za každých 10 obcí více (méně) navýšit (snížit) o 0,3 pracovního úvazku
Jiná měřítka Rozhodující je výše dotace obcí
Poznámky nákup a zpracování knihovních fondů je realizováno na základě smluvních vztahů s obcemi a poskytování dotace na nákup knih obcí pověřené regionální knihovně. Knihovní fondy se stanou po předání příslušným knihovnám majetkem smluvních obcí.

05.03.2004

Národní knihovna ČR


Hledání v IPK - Google
IPK www


Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR

RSS

Oborová brána KIV (Knihovnictví a informační věda)

English

European Library

fb