Změny ve statistice knihoven od roku 2009

Veřejné knihovny ČR, které každoročně vykazují výsledky služeb a podmínky pro ně do Ročního výkazu o knihovně Kult (MK) 12-01, budou od ledna 2009 evidovat některé své služby a činnosti v pozměněné podobě a některé zcela nově, aby mohly výkaz za rok 2009 co nejúplněji a nejpřesněji vyplnit. Tomu je přizpůsoben i nový Deník knihovny na rok 2009 a 2010 (.pdf, 681 kB).

Dodatek k Deníku (.pdf, 124 kB) 

Proč došlo ke změnám v evidování a statistice?  
Významně se změnily služby knihoven a  způsoby jejich využívání, změnili se uživatelé a posun nastal i ve způsobech návštěv knihovny. O těchto nových jevech a jejich charakteristikách nemáme žádné údaje, které by byly využitelné pro řídící činnosti (plánování, finance, hodnocení atd.), přičemž  právě dosud nesledované služby jsou čím dál více využívané, tj. nabývají na objemu, tedy významu pro uživatele. 

Sjednocování vykazovaných údajů -  další cíl inovací.
Vysoká míra nepřesností a nejednotností v knihovnické statistice znemožňují seriozní využití údajů k analytickým, komparačním a celé řadě dalších činností.  Prostředkem ke snížení  nepřesností je průběžná péče o definice, jejich vysvětlování a především dodržování vykazujícími jednotkami. 

Jak postupovat a co sledovat  napoví tabulková část Deníku  a  kapitoly  Pokyny pro vyplňování Deníku a Závazné definice.

Úplnou informaci o nové statistické evidenci  - výčet nově sledovaných činností , popis jednotlivých evidovaných okruhů činností na příkladech  návrhu Ročního výkazu   Kult(MK) 12-01 za rok 2009,  podává článek Evidence a vykazování knihovnických a informačních činností uveřejněný v časopisu Čtenář, číslo 11/2008, str. 347 - 357.

Proškolení profesionálních pracovníků uspořádaly všechny krajské knihovny.
V případě potřeby nabízí KI NK ČR  možnost proškolení dalších pracovníků knihoven. Kontakt: ladislava.zemankova@nkp.cz
Prezentace změn statistického vykazování od roku 2009 (.ppt, 239 kB) 

K jakým zásadním změnám došlo?

  1. Nově je pojata evidence uživatelů knihovny. Vedle tradičně sledovaných registrovaných čtenářů a fyzických návštěvníků budou sledovány i návštěvy virtuální. Virtuální návštěvy knihovna vykazuje pouze tehdy, poskytuje-li služby on-line a je schopna je statisticky sledovat (s využitím příslušného SW).
  2. Evidence výpůjček se vrací k někdejšímu způsobu vykazování. Evidovány jsou všechny základní formy výpůjčky: absenční, prezenční a prolongace a to po jednotlivých druzích dokumentů. Druh dokumentů knihy jsou vzhledem k tradici i potřebě sledování práce s dětmi ještě podřazeny na výpůjčky beletrie a naučné literatury vždy pro dospělé a pro děti zvlášť. Výpůjčky periodik budou evidovány zvlášť jako samostatný druh dokumentu. Ze součtu výpůjček všech druhů dokumentů se uvede zvlášť počet prolongací a zvlášť počet prezenčních výpůjček. Tyto dva údaje jsou nutné, aby knihovny dostály povinnostem vůči oprávněným nárokům autorů na odměnu. Prezenční výpůjčky i prolongace vykazujeme jen tehdy, jestliže je realizujeme a můžeme doložit.
  3. Zcela nově vykazovanou oblastí služeb jsou elektronické služby. Pro potřeby statistického výkaznictví se elektronickými službami rozumí všechny služby, které lze využít on-line, tzn. s využitím informačních a komunikačních technologií. Tři základní druhy elektronických služeb, které mohou zájemci využít, aniž by navštívili knihovnu, nebo bez  pomoci knihovníka, resp. i na dálku, jsou  OPAC,  vstup do výpůjčního protokolu a vstup do dalších elektronických zdrojů (vlastních či licencovaných).

Neposkytuje-li knihovna tyto služby, pak je nevykazuje. Nevykazuje je ani tehdy, jestliže nemá nainstalován SW, který je schopen vstupy on-line sledovat.

12.11.2009 - Ladislava Zemánková
Národní knihovna ČR


Hledání v IPK - Google
IPK www


Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR

RSS

Oborová brána KIV (Knihovnictví a informační věda)

English

European Library

fb