IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions

/Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí/

Mezinárodní nevládní a nekomerční organizace sdružující knihovnické svazy, spolky a instituce z celého světa. Je partnerskou organizací  UNESCO . Jejím cílem je podporovat spolupráci knihoven a rozvoj knihovnictví na všech úrovních, prosazovat knihovnické zájmy na mezinárodní úrovni, informovat o vývoji, potřebách a výsledcích knihovnické činnosti své členy a pomáhat jim řešit jejich odborné problémy. Účastní se mnoha mezinárodních kulturních, výzkumných a vzdělávacích aktivit, spolupracuje s mezinárodními informačními a dokumentačními organizacemi, zapojuje se do knihovnických programů Evropské komise .

Federace byla založena 30.9.1927 v Bruselu, její ústředí sídlí v Haagu. Organizačně je rozdělena do 8 odborů /Divisions/ :

Struktura odborů (Divisional structure)

  1. Všeobecné vědecké knihovny /General Research Libraries/  
  2. Odborné knihovny /Special Libraries/ 
  3. Knihovny pro širokou veřejnost /Libraries Serving the General Public/ 
  4. Bibliografická kontrola /Bibliographic Control/ 
  5. Fondy a služby /Collection and Services/ 
  6. Řízení a technologie /Management and Technology/ 
  7. Vzdělání a výzkum /Education and Research/
  8. Regionální aktivity /Regional Activities/ .

Tyto odbory jsou vnitřně členěny na jednotlivé sekce (Sections) a kulaté stoly (Round Tables): viz http://www.ifla.org/act-serv.htm#sections

Působení IFLA je dále určováno základními činnostmi /Core Activities/

V rámci IFLA rovněž pracují různé aktuálně vzniklé diskusní skupiny spojené s určitými tematicky odpovídajícími sekcemi:

Diskusní skupiny (Discussion Groups):

http://www.ifla.org/act-serv.htm#discussion

Publikační aktivita :

Odborné knihovnické publikace, sborníky IFLA Annual, Booklets (brožury s referáty a příspěvky z každoročních generálních konferencí, poskytované účastníkům), časopis IFLA Journal a nepravidelně vydávané informační bulletiny /New Letters/, adresář IFLA Directory a další dokumenty související s evropskými nebo světovými kulturními, sociálními a politickými aktivitami.

IFLA a Národní knihovna ČR

Národní knihovna ČR je stálou členkou IFLA od jejího vzniku, a to v sekci národních knihoven 1. odboru a v bibliografické sekci 4. odboru. Od r. 1991 do r. 2003 působilo v odboru knihovnictví této knihovny informační a dokumentační středisko IFLA, jehož hlavní náplní bylo:

  • Pravidelné sledování, zajišťování a archivování materiálů IFLA a jejich zprostředkování odborné veřejnosti /všechny poskytnuté materiály jsou k dispozici v odboru knihovnictví/
  • Informování o činnosti IFLA (prostřednictvím odborného tisku: Národní knihovna, Informační bulletin NK ČR, příp. Čtenář; informační stránka odboru knihovnictví na Internetu)

Další účast z ČR v IFLA: SKIP a Parlamentní knihovna ČR

Adresa Ústředí IFLA:

IFLA Headquarters
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE the Hague
Netherlands

Postal Adress:

IFLA Headquarters
P.O.B.95312
2509 CH The Hague
Netherlands

Tel.: +31 (70) 3140884, Fax : +31 (70) 3834827
E-mail: IFLA@ifla.org

Užitečné internetové stránky IFLA:

Výběr některých významných dokumentů IFLA přeložených do češtiny

04.05.2004 - Ivana Štekrová

Národní knihovna ČR


Hledání v IPK - Google
IPK www


Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR

RSS

Oborová brána KIV (Knihovnictví a informační věda)

English

European Library

fb